Privacy verklaring

Privacy verklaring

Uw persoonsgegevens en privacy zijn van groot belang voor ons. Wij doen er alles aan om deze gegevens met de grootste voorzichtigheid en vertrouwen te behandelen.
In onderstaande ‘privacy verklaring’ beschrijven wij in eenvoudige taal, beknopt en transparant hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wij handelen conform de “ Wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” en conform de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” die vanaf 25 mei 2018 in de volledige Europese Unie van toepassing is, verder omschreven als “GDPR/AVG”.

Door onze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze Privacy verklaring hebt gelezen en begrepen.

Verwerkingsverantwoordelijke – Contactgegevens

Definitie van een verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; (GDPR/AVG art. 4, 7)

Vervoerbedrijf Lingier bvba, Kaaskerkestraat 33, 8600 Diksmuide, met KBO-nummer BE 0421 613 468, hierna aangeduid als Lingier bvba, valt onder de GDPR/AVG als verwerkingsverantwoordelijke. Lingier bvba bepaalt namelijk mede het doel en de middelen van de persoonsgegevens die worden verwerkt, stelt bewaartermijnen vast en heeft zeggenschap over de toegang tot de persoonsgegevens.

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke

In het bijzonder wat betreft de applicaties voor klanten, leveranciers en prospecten, worden de hoofdaandeelhouder, moeder-, zuster- en dochterondernemingen van Lingier bvba als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken beschouwd. Het betreft respectievelijk:

 • Vervoerbedrijf Lingier bvba, Kaaskerkestraat 33, 8600 Diksmuide, KBOnr BE 0421 613 468
 • Vagotrans bvba, Kaaskerkestraat 33, 8600 Diksmuide, KBOnr BE 0464 056 710
 • Vagotrans sl, Calle Gramadores 24 Local 4, 03360 Callosa de Segura, Spanje B54862313
 • CL Investments bvba, Kaaskerkestraat 33, 8600 Diksmuide, KBOnr BE 0680 402 045

Hoewel er afspraken gemaakt werden, belet dit niet dat de verantwoordelijken afzonderlijk aanspreekbaar blijven voor de naleving van de GDPR/AVG als de andere verantwoordelijke de gemaakte afspraken niet nakomt.

Heeft u vragen, opmerkingen omtrent onze privacy verklaring, dan kan u ons contacteren via onderstaande kanalen:
Per post via: Vervoerbedrijf Lingier bvba, Kaaskerkestraat 33, 8600 Diksmuide
Per e-mail: privacy@claudelingier.be

Verzamelen van uw gegevens

Wij verzamelen en verwerken (persoons)gegevens van u die we verkregen via onze interacties met u. De gegevens hebben we rechtstreeks van u ontvangen of via partijen aan wie u deze gegevens gaf met het doel die aan ons door te geven (vb via online boekingssystemen, …), of van databanken/publicaties beschikbaar gesteld door officiële instanties (vb KBO, Belgisch Staatsblad,…)
We verzamelen informatie over u wanneer u ons belt, e-mailt of wanneer u onze mobiele applicaties gebruikt.

De juiste persoonsgegevens en voor het juiste doel

Rekening houdend met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, treft de verwerkingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming met deze verordening wordt uitgevoerd. Die maatregelen worden geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd. (GDPR/AVG art. 24, lid1)

Lingier bvba verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover dit nodig is en voor het beoogde doel (vb. contractuele verplichtingen, wettelijke verplichtingen, gerechtvaardigd belang, …) of voor een doel waarvoor u uw toestemming hebt gegeven, maar ook voor de goede werking van onze onderneming, om onze onderneming verder te ontwikkelen en om aan uw wensen te kunnen voldoen.
Daarnaast verwerken we bepaalde gegevens om u op de hoogte te houden van nieuwe diensten en producten in het kader van onze (direct)marketing. U heb het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking, daarom voorzien we op elke nieuwsbrief een “uitschrijf” optie.

Afhankelijk van deze doeleinden verwerkt Lingier bvba volgende persoonsgegevens (niet-limitatief):

Categorieën van persoonsgegevens:

 • Klanten, prospecten, websitebezoekers, bezoekers, leveranciers

Soorten persoonsgegevens:

 • Contact- & identificatiegegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnr, adres, nationaliteit, leeftijd en of geboortedatum, uw bedrijfsnaam, functie
 • Andere persoonsgegevens die ons actief worden verstrekt (vb. in correspondentie of telefoongesprekken)
 • Indien van toepassing verzamelen we financiële gegevens zoals, bankrekeningnummer en andere betaalgegevens,
 • gegevens nodig voor de facturatie en het voeren van een boekhouding
 • Bij het huren van een bestelwagen of ander voertuig, vragen wij een kopie van de identiteitskaart en rijbewijs van de bestuurder
 • Bij het huren van een box voor bewaring vragen wij een kopie van de identiteitskaart
 • Een bezoek aan de gebouwen van Lingier bvba wordt via camerabeelden opgenomen met als doel de veiligheid te garanderen
 • Het is mogelijk dat er in de publieke ruimtes of tijdens evenementen georganiseerd door Lingier bvba sfeerbeelden worden gemaakt die daarna mogelijks gepubliceerd worden op onze website, social mediakanalen, brochure, nieuwsbrief,… Het gebruik van dit beeldmateriaal valt onder de wetgeving ‘persoonlijkheidsrecht op afbeelding’ (of portretrecht).
  • Sfeerbeelden zijn “niet gerichte beelden” die niet de intentie hebben bepaalde personen duidelijk in beeld te brengen.
  • Lingier bvba zal het maken van “gerichte foto’s” (close-up) zo veel mogelijk proberen te vermijden. Iedereen heeft recht op het beperken van het gebruik van zijn “gerichte afbeelding”.
  • let wel: foto’s gemaakt door organisatoren van evenementen of door bezoekers van Lingier bvba vallen niet onder onze verantwoordelijkheid, hiervoor richt u zich best tot deze “andere” verwerkingsverantwoordelijken.
 • Info/gegevens om te kunnen voldoen aan onze vergunningen en tracering van onze producten
 • Lingier bvba kan zijn bedrijfsstructuur wijzigen door de juridische vorm te wijzigen, door fusie of overname, verkoop of enige andere zakelijke transactie. Ook in dergelijke transacties worden uw persoonsgegevens doorgegeven conform deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Geanonimiseerde gegevens zijn geen persoonsgegevens omdat ze niet gebruikt kunnen worden om u te identificeren. (vb statistische gegevens over het aantal bezoekers op onze webpagina’s)

U kunt onze website ook bezoeken zonder persoonsgegevens te moeten verstrekken.

We verzamelen geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens (zoals bepaald in GDPR/AVG art. 9) en ook niet van personen jonger dan 16 jaar.

Beveiligen van uw gegevens

Lingier bvba heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming is met GDPR/AVG. (GDPR/AVG Art. 32).
Deze maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, vernietiging, verlies of andere handeling die de veiligheid van uw persoonsgegevens in het gedrang kunnen brengen.

In geval van een data lek zal afhankelijk van de ernst, de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op de hoogte gebracht worden. Bij een zeer ernstige inbreuk worden ook de betrokkenen zelf op de hoogte gebracht. (GDPR/AVG Art. 33, 34)

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van GDPR/AVG Art. 6.1.
• Toestemming
• Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
• Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
• Noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen

Doorgifte aan derden

In sommige gevallen zijn wij genoodzaakt om uw gegevens te delen met derden binnen de EER die in onze opdracht uw gegevens verwerken.
Deze verwerkers/ontvangers worden door ons met de grootste zorgvuldigheid uitgekozen en Lingier bvba garandeert dat deze verwerkers/ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de verwerking van uw gegevens te waarborgen.
Enkele voorbeelden van doorgifte :

 • pakjesdienst om uw bestelling naar u te brengen, of een andere collega transporteur,
 • partner die onze nieuwsbrieven verstuurt (vb mailchimp),
 • onderhoud van onze IT-infrastructuur,
 • verwerker die voorziet in hosting van deze website,
 • onafhankelijke agenten/vertegenwoordigers,

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, gerechtelijk bevel, procedure om criminele handelingen te voorkomen, procedure om ons beleid te handhaven of om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen,… kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan toezichthoudende autoriteiten, zoals fiscale en douaneautoriteiten en andere officiële instanties.

Wij geven uw persoonsgegevens ook door aan derden wanneer wij als onderdeel van een due diligence onderzoek met betrekking tot (het uitvoeren van) een fusie, overname of andere zakelijke transactie, uw gegevens moeten  bekendmaken aan de mogelijke koper of verkoper of hun adviseurs. Ook in deze gevallen zorgen wij er steeds voor dat uw gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid worden uiteengezet.

De verstrekte gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden buiten de EER die geen passend niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden.

De websites van Lingier bvba bevat links naar andere websites van derden. Lingier bvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de normen inzake privacy van die derden. Hiervoor leest u best de privacy verklaring van die website.

EER = Europese Economische Ruimte

Bewaren van uw gegevens

Afhankelijk van het vooropgestelde doel bewaart Lingier bvba uw persoonsgegevens gedurende:

 • De tijd die nodig is om het doel te bereiken
 • De termijn noodzakelijk om aan de wettelijke vereisten te voldoen
 • De uitvoeringstermijn van een overeenkomst

Rechten van de betrokkene

U hebt steeds het recht op inzage en kopie, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om uw gegeven toestemming in te trekken.
Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kan dit door een eenvoudig verzoek te richten aan Lingier bvba via een van de kanalen bovenaan deze privacy verklaring.

Wij behouden ons het recht om u bijkomende informatie te vragen voor het verifiëren van uw identiteit.
Lingier bvba behoudt ook het recht om bepaalde verzoeken gemotiveerd te weigeren, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat verwijderde persoonsgegevens voor haar onzichtbaar ergens blijven opgeslagen.
Lingier bvba zal uw verzoek beantwoorden binnen de wettelijke termijn zoals bepaald in GDPR/AVG Art. 12.3

Klachten

Heeft u een klacht omtrent het verzamelen of verwerken van uw persoonsgegevens, gelieve ons dan rechtstreeks te contacteren via een van de kanalen bovenaan deze privacy verklaring.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

COOKIEBELEID Vervoerbedrijf Lingier bvba

Op de website van Lingier bvba worden cookies gebruikt. Cookies verzamelen bepaalde informatie en slaan deze op opdat u als bezoeker van onze website van een correcte, snelle, efficiënte surfervaring zou kunnen genieten.
Bij een eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd of u het gebruik van cookies aanvaard. Aanvaardt u deze cookies niet, dan zullen bepaalde diensten en functies niet werken.

Hoe kan u het gebruik van cookies op  Lingier bvba -onlinediensten weigeren of beheren?
De meeste cookies van websites Lingier bvba worden gewist bij het sluiten van de browser. Er zijn echter sommige cookies die gedurende een bepaalde periode worden opgeslagen. U kan er altijd voor kiezen om ze zelf op elk moment via uw browser te wissen, hieronder vindt u per browser de nodige uitleg.

 • Internet Explorer:  https://support.microsoft.com/nl-be/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings
 • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
 • Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
 • Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein gegevens- of tekstbestand dat op vraag van een website door uw browser op uw computer of mobiele toestel wordt opgeslagen. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website tijdens een bezoek aan onze online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken.
Een website kan aan de hand van het cookie uw acties of voorkeuren na verloop van tijd “onthouden”. Het cookie helpt u om op een website van pagina naar pagina te navigeren en om een veilige verbinding tot stand te brengen, en het onthoudt uw voorkeuren van een vorig bezoek wanneer u terugkeert.

De websites van Lingier bvba gebruiken cookies voor volgende doeleinden:

Soort cookie Voor wie zijn de cookies? Naam cookie Duur van een cookie Functie van de cookie
Statistiek cookies Google Analytics _ga 2 jaar Deze third party cookie wordt gebruikt door Google Universal Analytics om een generalistisch beeld te vormen van het aantal paginabezoeken, unieke bezoekers, sessies en campagne data. Er wordt gebruik gemaakt van een random gegenereerde ID.
Duur: 2 jaar
Statistiek cookies Google Analytics _gid 24 uur Deze third party cookie wordt gebruikt door Google Universal Analytics om het aantal paginabezoeken bij te houden.
Duur: 24 uur

 

Google Analytics

Lingier bvba gebruikt google analytics om te zie hoe u onze website gevonden hebt en hoe u door onze website surft. Dit kan ons helpen om onze website te verbeteren.

De cookies die hierbij gebruikt worden bevatten geen persoonlijke informatie op basis waarvan uw identiteit kan achterhaald worden.
Door de website van Lingier bvba te gebruiken, stemt u ermee in dat Google gegevens over u verwerkt op de manier en voor de doeleinden die op de website van google worden uiteengezet.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
U kunt ervoor kiezen om in de toekomst niet langer door Google Analytics gevolgd te worden door de Google Analytics Opt-out Browser add-on te downloaden en te installeren voor uw huidige browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Online applicaties

Onze website en mobiele app functies bevatten daarnaast ook functies voor sociale media zoals Facebook, Instagram, … die hun eigen privacyverklaringen hebben.
We vragen dat je hun voorwaarden en de privacyverklaring goed doorleest voordat je persoonsgegevens invoert; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies.

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via deze online applicaties:

 • YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl
 • Facebook en Instagram : https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation

Copyright

Van deze website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Lingier bvba.

Toepasselijk recht en rechtsgebied

Op deze privacy verklaring is het Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen bevoegd.

Wijzigen van deze privacy verklaring

Lingier bvba behoudt zich het recht om deze privacy verklaring te wijzigen zodat deze ten allen tijde de wijze hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, weergeeft.
Keer tijdens uw bezoek aan onze website geregeld eens terug naar deze verklaring zodat u op de hoogte blijft van belangrijke wijzigingen.

Laatst bijgewerkt : 19/06/2019